Smart Builders

De bouwsector is van oudsher een belangrijk cluster in de Achterhoek. Het Graafschap College wil vanuit een duurzame en intensieve samenwerking met partners uit de gebouwde omgeving in de Achterhoek het beste beroepsonderwijs garanderen, met als missie: “Samen duurzaam en smart opleiden”.
De afgelopen jaren volgden innovaties in de gebouwde omgeving elkaar snel op. De economische groei heeft gezorgd voor een sterkere vraag naar (de renovatie van) woningen en utiliteitsgebouwen. Bedrijven in de gebouwde omgeving hebben te maken met vraagstukken als verduurzaming, energietransitie (klimaat-akkoord), circulair bouwen, industrialisatie en digitalisering. Naast productinnovatie en het stroomlijnen van het bouwproces, zodat faalkosten lager worden, is steeds meer aandacht voor sociale innovatie. De partners constateren dat er zowel een groeiend tekort is aan het aantal medewerkers (kwantitatief) als een tekort aan medewerkers met de juiste competenties (kwalitatief) op mbo-niveau. Het bedrijfsleven heeft slimmere bouwers nodig. Er is behoefte aan Smart Builders, multidisciplinaire vakmensen met kennis van verschillende bouw- en installatiewerkzaamheden die het bouwproces kunnen verbeteren, en aan specialisten die beter dan nu kunnen samenwerken met andere specialisten. Met de juiste vakmensen kunnen de partners een zinvolle bijdrage leveren aan de klimaatadaptie, energietransitie en circulariteit.
Het Graafschap College heeft de afgelopen jaren, in samenwerking met het bedrijfsleven, verschillende initiatieven opgestart, zoals het opzetten van de nieuwe opleiding Smart Building (niveau 4) en het aanpassen van de overige opleidingen in de Gebouwde Omgeving (niveau 2, 3 en 4). Gebleken is dat met name het inhoud geven aan de nieuwe opleiding Smart Building een grote klus is, het onderwijsteam van deze opleiding mist een krachtig ontwikkelplatform. Ontwikkelingen in de Gebouwde Omgeving gaan snel, nieuwe inzichten zijn divers, en het afstemmen van de opleidingsbehoefte en de benodigde competenties van werknemers met het bedrijfsleven is arbeidsintensief. Tevens is gebleken dat het aanpassen van de overige opleidingen op niveau 2, 3 en 4 een tijdrovende klus is. Het huidige onderwijssysteem is niet flexibel genoeg om goed in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, innovaties en een Leven Lang Ontwikkelen.
Het uiteindelijke doel van de publiek-private samenwerking is om de nieuwe opleiding Smart Building door te ontwikkelen, en om de wensen en behoeften vanuit het bedrijfsleven op een logische, structurele en flexibele wijze duurzaam te verankeren in het onderwijsaanbod van alle opleidingen Gebouwde Omgeving van het Graafschap College.
Om de doelstellingen te realiseren investeren de samenwerkende partijen gezamenlijke ruim 2,8 miljoen. Daarnaast is een investering gevraagd uit het Regionaal Investeringsfonds van ruim 1,4 miljoen. Deze aanvraag is toegekend door het Ministerie van OCW. Het bedrag wordt aangewend om de kosten voor de ontwikkelaars, projectleiding en de uitvoering van projecten binnen pilots te kunnen voldoen.
De 32 partners binnen Smart Builders onderkennen de noodzaak en urgentie van het project en willen zich middels een duurzame samenwerking inzetten om de doelstellingen te bereiken. Niet alleen tijdens de projectperiode maar ook daarna. Er is dan ook ruime aandacht voor de evaluatie van de voortgang en de samenwerking binnen het project. Daarnaast wordt vanaf de start van het project een actief verkenningsproces voor verduurzaming opgezet. Dit zal resulteren in een businessplan voor 2024-2028 met een toereikend verdienmodel. Om inkomsten te genereren, wordt gedacht aan het commercieel aanbieden van ontwikkelde modules in het kader van Leven Lang Ontwikkelen en het uitvoeren van bedrijfsprojecten door studenten (bedrijf als opdrachtgever).